فصلنامه علمی - پژوهشی - دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت بهار 1393